artykuł nr 1

Majątek spółki

Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:


 

  • źródła ciepła (kotłownie)     -  5 szt o łącznej mocy 20,493 MW,
  • węzły cieplne  - 122 sztuk,
  • sieć cieplna eksploatowana  -  9,354 km. 

 


Majątek Spółki

według stanu na dzień 31.12.2020r.

 

L.p.

Aktywa

Wartość księgowa

tyś zl

I

Aktywa trwałe

6.707,4

1

Wartości niematerialne i prawne

0

2

Rzeczowe aktywa trwałe

6.707,4

3

Inwestycje długoterminowe

x

4

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

x

 

w tym: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

 x

II

Aktywa obrotowe

2 181,2

1

Zapasy

303,1

2

Należności krótkoterminowe

1.110,4

3

Inwestycje krótkoterminowe

759,2

4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8,5

Ogółem aktywa

8888,6