artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby korzystania z usług biura rachunkowego jest Miejska Energetyka Cieplna, mająca siedzibę w Świdwinie (78-300) przy ul. Słowiańskiej 9.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@mecswidwin.pl
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 • przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady przetwarzania danych osobowych;
 • uzasadniony interes Administratora – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią); w szczególności mamy uzasadniony interes w dochodzeniu roszczeń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie biura prowadzonego przez Administratora;
 • Pani/Pana zgoda – przetwarzanie danych osobowych klienta w innych celach niż ww. wskazane, np. w celach marketingowych następuje na podstawie świadomej, dobrowolnej i jednoznacznej Pani/Pana zgody.
 1. Administrator nie przewiduje przekazania Państwa danych osobowych innemu odbiorcy z następującymi wyjątkami:
 • podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, księgowe, hostingowe;
 • firmy pocztowe i kurierskie;
 • organy administracji publicznej, organy ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie, jeżeli tylko obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 1. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  w  zakresie obowiązujących przepisów; możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych osobowych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

 1. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.